Lexia
introduktion av Lexia 4

Lexia 4 är ett datorprogram
för träning och stimulering av bl.a. språkligt betingade inlärningssvårigheter. De vanligaste svårigheterna för barn i skolan är t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Dessa svårigheter kan ibland vara specifika och kallas då för dyslexi. Vi har, när vi skapat Lexia, försökt skapa möjligheter till träning av de viktigaste grundfunktionerna och sekundäreffekter som påverkas av ovannämnda svårigheter.

Lexia - skärmdumpar

Lexia erbjuder Övningsmoment bl.a. i:

 • Auditiva processer (språkligt och ickespråkligt)
 • Sekventiellt tänkande och minne
 • Språklig/fonologisk medvetenhet
 • Fonemidentifikation/segmentering/syntes (avkodning, stavning)
 • Fonem-grafemsamband (avkodning, stavning)
 • Stavelseidentifikation/segmentering/syntes (avkodning, stavning)
 • Morfemidentifikation/segmentering/syntes (avkodning, stavning)
 • Övningar på ord- och begreppsnivå
 • Meningsnivå
 • Textnivå
 • Grammatik(syntax)
 • Grundläggande matematik
 • Tid/klockan
 • Språklig reflektion och eget skapande
 • Engelska för elever med svårigheter i svenska

Lexia passar
åldersmässigt från 5-6 år ålder och uppåt i ålder . Lexia passar för personer med dyslexi,afasi, läs- och skrivsvårigheter, grammatiska svårigheter samt språkförståelsesvårigheter. Lexia passar även i undervisning av svenska för invandrare.

För att Lexia "ska passa" dvs fungera som reellt träningsverktyg, måste programmet anpassas till ett unikt Lexia för varje elev/patient/brukare. Dvs användaren gör, utifrån en analys/bedömning av eleven, ett urval av övningar som är lämplig utifrån den aktuella bedömningen.

Läraren/logopeden anpassar inställningar, väljer språkligt material så att eleven/patienten upplever uppgifterna som möjliga att klara av. Den magiska lusten att vilja fortsätta uppstår och ökar när resultatindikatorn visar på 90-100% rätt.

Ett summariskt användade av Lexia innebär oftast enbart misslyckanden och signalerar dessutom att den som erbjuder övningarna inte förstår innebörden av eleven/patientens svårigheter eller problembild.

Läs mer om Lexia här

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019