PROVIA
ett testverkyg för Lexia

Med Provia får du på ett snabbt och enkelt sätt en bild av hur elevens språkliga kompetensprofil ser ut.
Om det behövs kommer övningar att skapas i Lexia.
Lexia kan användas vid dyslexi, afasi och språkligt betingade inlärningssvårigheter.

 • Med Provia kan du undersöka barnets grundläggande språkliga färdigheter inför och under läs- och skrivinlärningen.
 • Den vänlige Lex Testor administrerar testningen, och du får tid att göra iakttagelser av barnets beteende och sätt att svara under testets gång.
 • Testresultaten redovisas i siffror och tabeller. Slutsatserna presenteras i ett utlåtande format som en vanlig text som på ett bekvämt sätt kan användas i t.ex. elevvårdskonferenser.
 • Provia skapar automatiskt anpassade övningar i Lexia som bygger på testresultaten.
 • Efter en tid testar du igen med andra deltest och barnet får träna på nya saker.
Provia innehåller flera testdelar

Provia innehåller flera testdelar. Varje ålder från 6 år och uppåt har sitt eget test. Till varje åldersgrupp finns det 5-10 olika testområden som vi beskriver närmare nedan. Alla test inleds med ett par instruktionsuppgifter som är till för att barnet ska förstå hur testet går till, och som inte ger någon poäng. Testen är normerade, vilket innebär att resultaten kan jämföras med resultaten hos en normalgrupp i samma ålder. Du kan enkelt låta Provia ladda ner förnyade normer från vår hemsida vartefter vi samlar in fler normeringsvärden.

Erfarenheter hittills visar att barnen uppskattar att bli undersökta med Provia. Tillvägagångssättet väcker nyfikenhet och barnens koncentrationsförmåga håller i sig överraskande länge.

Provia innehåller flera testdelar

En elev har svårt med läs- och skrivinlärningen. Normal undervisning tycks inte hjälpa.
Gör så här »

 • 1. Välj ett test ur Provia som är lämpligt vad gäller ålder och frågeställning.
 • 2. Genomför testet. Det tar en kvart.
 • 3. Avläs resultatet. Provia ger dig svar på vilka underliggande problem som är orsaken. Ta med Provias utlåtande t.ex. till elevvårdskonferensen.
 • 4. Låt Provia tillverka övningar i Lexia baserat på testresultatet. Gör eventuellt en övningsdiskett så att eleven kan träna hemma.
 • 5. Eleven övar en tid.
 • 6. När förbättringar uppnåtts, testa igen med Provia, osv.
Provia innehåller flera testdelar

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019