Engelska 12-13 år

När eleverna börjar högstadiet (vid 12 eller 13 år) får de som oftast en ny lärare i engelska. Detta innebär att vederbörande lärare i allmänhet har endast liten eller obefintlig kunskap om de nya elever som kommer från mellanstadiet och i synnerhet om elevernas kompetens i engelska. Det gäller för läraren att så snabbt som möjligt få ett grepp om gruppens generella kompetensnivå men också om elevernas individuella kunskaper för att kunna lägga upp en adekvat undervisningsplan och nivå på sin undervisning.
I klassen finns ofta elever med avkodningsvårigheter, svårigheter med begreppsbildning, grammatiska svårigheter, etc. För att läraren ska kunna möta varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar, kräver detta mätmetoder och bedömningsverktyg som gör detta arbete möjligt och enkelt att utföra.
Därför finns detta test i Provia och ett stort antal övningsuppgifter i Lexia om resultaten hamnar under normen.
Variationen av övningsområden i Lexia gör det möjligt för elever med generella avkodningssvårigheter att öva specifikt detta i såväl svenska som engelska och elever med läsförståelse problem kan öva detta specifikt i båda språken.
Testet omfattar följande områden:

  • ordförråd (ordförståelse )
  • presens med -ing
  • omskrivning med do
  • enkel/pågående presens
  • oregelbunden plura
  • oregelbundna verb
  • engelska till svenska
  • korta berättelser (att förstå hörd sammanhängande text)

Samtliga delar i Provia är normerade. Övningarna i Lexia är utprovade och anpassade utifrån den nivå eleven presterat i testet. Utmaningen för eleven blir således möjlig att anta.
Samtidigt som installationen av proviauppdateringen sker, installeras hundratalet nya övningar i Lexia som då får den senaste versionen av Lexia.
Se exempel på testuppgifter i Provia och övningar i Lexia nedan:

Bild

Ordförråd
Eleven får se och höra ett svenskt ord. Eleven ska med markören peka på den engelska motsvarigheten.

Ordförråd

Ingform och omskrivning med do
Eleven får höra en svensk mening, se en bild och ska sedan skriva motsvarande mening på engelska under bilden.

Ingform och omskrivning med do

Enkel/pågående presens
Eleven får se en engelsk mening som en ordsallad på skärmen. Eleven ska med lapparnas hjälp bygga en grammatiskt adekvat mening genom att "släpa" ner lapparna i det ljusare fältet längre ner.

Enkel/pågående presens

Oregelbunden plural
Eleven får se ett skrivet substantiv mitt på skärmen. Eleven ska klicka på motsvarande pluralform bland alternativen i skärmens högerkant.

Oregelbunden plural

Engelska till svenska
Eleven får se en vardagsfras på engelska och ska således klicka på motsvarande svenska fras bland alternativen i skärmens högra kant.

Engelska till svenska

Korta berättelser på engelska
Eleven får höra en kort berättelse och får sedan höra en fråga som relaterar till berättelsen. Därefter visas fyra "lappar" på skärmen. Genom att klicka på lapparna hörs olika svar. Ett av svaren är det rätta svaret till frågan. Uppgiften är att "släpa" den rätta lappen/svaret ner i det ljusare fältet längre ner.

Korta berättelser på engelska

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019