Matematik

Vi kallar testen för "Matematiska begrepp" och "Matematiska operationer". Testresultaten genererar som vanligt övningar i Lexia baserat på testresultaten. För ändamålet har vi skapat ett stort antal nya övningar. Det övergripande syftet med dessa test är, som alltid, att på ett relativt enkelt sätt hitta de elever som behöver bli sedda utifrån kompetensnivå och erbjudas stimulans och övningar utifrån elevens kunskapsprofil.

Matematiska begrepp
När det matematiska resonerandet förväntas utvecklas hos barn har väsentliga språkliga begrepp redan etablerats och barnet kan relativt obehindrat associera mellan dem i sin tankevärld. Detta betyder att barnet förstår och kan kognitivt hantera jämförande ord som stor-liten, lång-kort, lätt-tung etc. Även komparerande former av adjektiven t.ex. tyngre-tyngst, längre-längst har etablerats eller är nu i färd med att etableras. Senare kommer även ord som många-få, lägg till-dra ifrån, dubbelt så många-hälften av.
Om detta inte sker kommer barnet sannolikt att få problem med den matematikundervisning som erbjuds i åk 1. Tanken och syftet med testet "Matematiska begrepp" är att läraren på ett relativ enkelt sätt ska kunna identifiera de elever som inte har tillgång till dessa för utvecklingen av matematiskt resonerande så grundläggande begrepp. Dessutom kommer läraren att se omfattningen av begreppsbristen och således anpassa undervisningen utifrån detta.
Vi har dessutom konstruerat nya begreppsstärkande övningar i Lexia som inkluderas och installeras i Lexia i den stund då uppgraderingen av Provia sker.

Bild

"Lägg repstumparna i den här ordningen. kort-kortare-kortast."
Jämförande begrepp. Storlek, mått, mängd är viktiga begrepp
att har täckning för

Jämförande begrepp

Jämförande värde
"peka på den som är mindre än en fotboll"
Storlek, mindre än - större än.

Storlek

"Peka på den som det är mest i "
Mängd, mycket, lite, mest, mindre

Mängd

Matematiska operationer
Vi har länge insett att matematikträningsdelen i Lexia varit mager jämfört med de delar som stimulerar och tränar språkliga förmågor. Vi har nu skapat test i Provia där syftet är att påvisa när barn har svårigheter, jämfört med sina jämnåriga, att utveckla matematiskt resonerande vilket i sin tur ofta har sin grund i bl.a. svag begreppsbildning

När det gäller aritmetiska operationer har vi fokuserat testuppgifterna på de förmågor som en elev anses behöva behärska för att komma igång och utvecklas vidare i sitt matematikarbete genom klasserna F till 3.

De olika grundläggande förmågor som barnen anses behöva behärska är t.ex:

  • ramsräkning
  • att förstå principen för tallinjen och talens position
  • antalsord
  • principen för en-till-en
  • kardinaltalsprincipen
  • relationen mellan siffror och ord
  • förståelsen av antal
  • med /utan tiotalsövergång
  • huvudräkning m.m.

Utöver dessa områden prövas även förståelse av de vanligast förekommande matematiska symbolerna.
Dessutom finns för 8-9-åringarna enklare och svårare problemlösningar, uppställningar av tal, tänka i flera led, tiokompisar och val av räknesätt.

Syfte: Att tidigt försöka hitta barn med svagheter i dessa kognitiva förmågor och förse dem med övningar i Lexia som motsvarar deras utveckling.
Testet finns i två olika svårighetsgrader där den ena är för 6-7 år och den andra för 8-9 år.

Se exempel på testuppgifter i Provia.

"Mamma delar två äpplen lika mellan de fyra barnen
Dra ner de bilder som passar bäst till det som hände."
Logiskt tänkande, uppfattning om antal och mängd.

antal och mängd

 

"Hitta de rätta uppställningarna och lägg dem i det vita
fältet nertill".
Tio och hundratalsövergång.

Tio och hundratalsövergång

Eleven får höra ett benämnt tal uppläst.
Uppgiften är att med huvudräkning komma fram till rätt
svar och peka på det rätta svaret bland fyra alternativ.


benämnt tal och huvudräkning

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019