PROVIA
resultatanalys

Efter att prövningen är genomförd kan du genast avläsa och analysera testresultatet i respektive deltest. I resultatredovisningen fram¬kommer hur testpersonen klarade sig uppgift för uppgift och på vilket sätt denne försökt lösa uppgiften. Även felsvar visas, vilket är en nödvändig information för den kvalitativa bedömningen. Man ser huruvida barnet tvingades lyssna flera gånger på ett stimulus innan det svarade, och hur lång tid det behövde för att svara. Poängen sammanfattas med ett resultatindex.

Provia

Det samlade resultatet visas i ett profildiagram med liggande staplar, varje deltest för sig eller som en samlad bild av samtliga deltest per person. I staplarna visas två ljusblå streck som motsvarar den övre och undre gränsen för normalfördelningen. Stapelspetsar som befinner sig mellan de två strecken har hamnat inom normen för individer i samma ålder, spetsar som hamnar under det lägre strecket resulterar i ett utlåtande och förslag till övningar i Lexia.

Provia

När elevens resultat räknats ut, presenterar Provia ett utlåtande. Här finns knappen Skapa övningar som du sedan klickar på för att skapa ett övningsarkiv i Lexia, baserat på testresultatet!

Provia

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019